نوشته‌ها

اوج شکوفایی تو

شاید در حال حاضر تو را نادیده بگیرند و به گونه ای سرد و بی روح با تو رفتار کنند . اما روزی خواهد رسید که برای دیدنت لحظه شماری کرده و پس از دیدنت دستانت را به گرمی می فشارند
شاید در حال حاضر زمانی برای صحبت کردن باتو نداشته باشند . اما در زمان شکوفایی تو .خودشان به سمت تو می آیند.
پس صبور باش و تمام تلاشت را بکار ببر تا به اوج و شکوفایی برسی(البته این را در نظر داشته باش که برای دیگران به اوج و شکوفایی نرسی . بلکه برای قلب خودت . به این اوج وشکوفایی برس.

محمدعارف بشارت. چهاردهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و یک