نوشته‌ها

دوروغ

دوروغ×
انتخاب کن که دیگران و کسانیکه دوست داری رو با راستگویی نگه داری یا با دوروغ؟اگر با صداقت و راستگویی باشه بهتر است چون ماندگارست و اگر با دوروغ کسی یا چیزی را بدست میاوری برایت ماندگار نیست و نمیتوانی نگهش داری
هرچیزی و هر کسی هستی خودت باش و واقعیت خودت ،سعی نکن با دوروغ خودتو و همه چیزتو بالاببری و دوروغ را نقل و نبات روزمرگیهایت نکن،حقیقت شاید گاهی تلخ باشد اما بهتر است تا شنیدن چیزی غیر از حقیقت
و دیگران را احمق فرض نکنیم،شاید دوروغهایت را بشناسند اما به رویت نیاورند…..
حتی اگر بخاطر دوروغ میلیاردها نصیبت بشه هم دوروغ نگو…حقیقی بااش…
(مهرجویی