نوشته‌ها

سکوت کن…

دل نوشته

خسته ازین دنیای بیرنگم

خسته ازین آدمهای بی رحمم

خسته ازین دلهای سنگی ام

خسته ازین سکوت سنگین آدمهای درد دیده

خسته ازین نادانی آدمهای طعنه زن

خسته ازین سکوت تنهایی شب

خسته ازین مسیرهای پر پیچ و خم

خسته ازین بلندپروازیهای بی سود…….

نوشته:مهرجویی