نوشته‌ها

نیکو سخن گو و نیکو بیندیش

چگونه خودت را توصیف میکنی و چه میزان خودت را ارزشمند میدانی . چگونه آینده ات را ترسیم کرده ای و درباره خود می اندیشی . پاسخ به این پرسش ها . پاسخ به سرنوشت خودت است. چنانچه سرنوشت نیکو خواهی .با خویشتن نیکو سخن گو و نیکو بیندیش.
محمدعارف بشارت .اول خردادماه 1401


هدف

اگر بخواهی به خاطر دیگران و برای اینکه مقابل آن ها قد علم کنی و خودستایی کنی به هدف بزرگی برسی و به یک فرد بزرگی تبدیل شوی . باید بگویم مسیر نادرستی را برای دستیابی به هدفت انتخاب کردی . این مسیر چیزی جز کینه و عقده های درونی نیست . مهمتر از خود هدف. نیت انتخاب آن هدف است.اگر از مسیر هدف و دستاوردهای هدف هم لذت ببری . یقینا از درون. رضایتی نخواهی داشت . زیرا تنها خواسته ات ،اثبات خودت به دیگران بود . نه لذت بردن خودت از زندگی

محمدعارف بشارت بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1401