نوشته‌ها

قضاوت ممنوع…

قضاوت ممنوع×

قاضی فقط خداست و یادت باشد تووو بنده خدایی….
منطقیش همینه اگرچیزی از کسی نمیدانید، قبل از قضاوت،بپرسید….
بی آنکه ببینی بی آنکه بشنوی ،بی آنکه لمس و تجربه کنی کسی را قضاوت نکنیم…
دیگران رو زود قضاوت نکنیم…