مطالب توسط مهرجویی

گاهی اوقات علاقه خودرا تشخیص داده و کار مورد علاقه خود را انجام میدهیم اما باز تصور میکنیم آنقدر که باید چیزی در زندگی بدست نیاوردیم.
میدانی چراچنین حسی را داریم؟
زیرا انسان ذاتا موجودی سیری ناپذیر است و دنیای ما تبدیل به دنیای رقابتی و برتری خواه شده است. برای همین است که مدام در حال تکاپو هستیم و از زندگی لذتی نمی بریم. زندگی سفر است .
محمد عارف بشارت 27 مردادماه 1401