نوشته‌ها

سلام به خدایم

نیایش با خدا

قصه عشق


مرا ز باور خویش رها کن

ببین مرا ،تو هم آرام باش

آرامش مرا ز خیال خودت جدا مکن

چشمان مرا ز نگاه خودت پنهان نکن

شاد باش و روزگارت را بخاطر من سیاه نکن

آه از دست تو و این روزگارت

پر شده از خوابهای محالت

مکن اینگونه با دل خویش

مکن اینهمه فکرت را پریشان

ک دنیا ارزش غصه نداره

۲۹اردیبهشت ۹۹

زندگینامه آنتونی رابینز

متن آرامشی با صدای مهرجویی

صدای آرامش بخش-قلبت را آرام کن

صدای آرامش بخش،قلبت را آرام‌کن…….