نوشته‌ها

نیایش با خدا

متن آرامشی با صدای مهرجویی

صدای آرامش بخش-قلبت را آرام کن

صدای آرامش بخش،قلبت را آرام‌کن…….